понеделник, 23 май 2011 г.

Екологична оценка

Извършването на Екологична оценка е задължително за планове и програмите. За преценяване на необходимостта от екологична оценка възложителят на плана/програмата внася писмено
искане до РИОСВ по чл. 4, което съдържа:
 1.  информация за възложителя (орган или оправомощено по закон трето лице): име, пълен пощенски адрес, лице за връзка - телефон, факс и адрес за електронна поща;
 2. обща информация за предложения план/програма:
  • а) основание за изготвяне на плана/програмата - нормативен или административен акт;
  • б) период на действие и етапи на изпълнение на плана/програмата;
  • в) териториален обхват (национален, регионален, областен, общински, за по-малки територии) с  посочване на съответните области и общини;
  • г) засегнати елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ);
  • д) основни цели на плана/програмата;
  • е) финансиране на плана/програмата (например държавния и общинския бюджет, международни програми, финансови институции);
  • ж) срокове и етапи на изготвянето на плана или програмата и наличие на изискване за обществено обсъждане или друга процедурна форма за участие на обществеността;
 3. орган, отговорен за прилагането на плана/програмата.